Att leda andra är att byta perspektiv

Den danska filosofen, teologen, författaren och en av existentialismens grundare Sören Kirkegaard har skrivit dikten Till Eftertanke. Den börjar så här;

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera.

Under mina år som pedagog, projektledare och utbildningsledare har jag gång på gång fått utgå ifrån just detta. För att lyckas få en annan person att uppnå ett bestämt mål - verksamhetens eller sitt eget- måste jag först lyssna in var personen befinner sig. Som pedagog och utbildningsledare har det handlat om att få en förståelse för hur den andre lär sig, vilka drivkrafter och utmaningar som personen bär på och inte minst - vad som motiverar hen. Om jag inte gör det, kan jag riskera att överinformera, fokusera på fel saker och inte minst - döda den motivation som finns med min iver att vilja hjälpa till. Under SkillEds kompetensutvecklingsinsatser till våra samarbetspartners lägger jag därför mina egna drivkrafter eller behov åt sidan för att fokusera på att förstå varje deltagare.

Att försöka förstå

Vän av ordning kan med rätta hävda att jag aldrig kan förstå en annan människa. Nej, men jag kan försöka förstå var den andre personen befinner sig, behöver och brottas med. Alternativet är att jag gissar eller fantiserar utifrån mina erfarenheter och fördomar. I stället så lägger jag en hel del tid på att försöka förstå målgruppen, skifta perspektiv för att se sammanhanget ur deltagarnas synvinkel.

Två samtalstekniker

För att byta perspektiv och möta personen där hen är, finns två grundläggande samtalstekniker: att lyssna aktivt och att ställa öppna frågor. Genom att lyssna aktivt, lyssnar jag alltså för att försöka förstå. Inte för att själv svara. Med aktivt lyssnande följer ett närvarande kroppsspråk och en acceptans av tystnaden. Genom att själv vara tyst, ger jag den andre en möjlighet att tänka själv och att formulera sig i lugn och ro. Den andre tekniken, att ställa öppna frågor har varit särskilt kraftfull under min tid som projektledare, då det är viktigt att alla deltagare i projektet delar samma bild av mål och lösningar. Genom att ställa frågor som börjar på vad, hur, när, vilka, på vilket sätt eller bara säga “berätta gärna”, får personen beskriva sin egen bild. På så vis kan missförstånd och dunkla eller otydliga förväntningar undvikas.

Att leda är att hjälpa till eget ansvar

Att hjälpa någon innebär för mig i min yrkesroll att leda en person att ta eget ansvar. I vissa fall för sitt lärande och sin kompetensutveckling. I andra fall för att bidra till att ett projekt går i mål eller till att verksamhetens mål uppnås. Samtidigt som jag aktivt försöker byta perspektiv genom att få personen att berätta för mig så mycket som möjligt, blir oftast personen själv mer medveten om sina egna styrkor och utmaningar, behov och förväntningar. Även det bidrar till att personen själv kan ta eget ansvar för att exempelvis leda sig själv.

Kirkegaard dikt fortsätter;

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.

Så nästa gång du önskar leda någon - var ödmjuk, våga byta perspektiv och möt personen där hen är.

Katja Wennerfors

Utbildningsledare


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.