Utvärdera er väg till förbättring

En viktig del av arbetet vid exempelvis uppstarter och pågående projekt i vardagen är utvärderingen. Den ger dig och din verksamhet en chans att stanna upp och fundera kring arbetet ni gör, framför allt en chans att blicka framåt och få en gemensam syn till hur förbättring kan bli en verklighet. Frågan är hur utvärderingen blir en naturlig del av verksamheten och vad som ska utvärderas?

Det finns olika modeller för att utvärdera verksamhetsår men alla har sin bas i fyra grundfrågeställningar. Utgå ifrån dem för att skapa en egen utvärdering som passar verksamheten eller projektet som ska utvärderas. Arbeta med frågeställningarna:

  1. Var är vi idag?
  2. Vart ska vi?
  3. Hur gör vi?
  4. Hur blev det?

Behovet styr utvärderingen

Det finns olika typer av utvärderingar och därför är det bra att fastställa: vad är det som behövs utvärderas? Oftast handlar det om i vilken fas ni befinner er i arbetet. Starta upp med att se vad ni ska utvärdera för att sedan bestämma hur ni ska gå till väga.

Utvärderingar fokuserar runt områden som rör mål och resultat eller processer och upplevelser.

  • Mål och processer handlar om att synliggöra genomförandet: arbetssättet och metoder framför resultatet.
  • Upplevelser handlar om hur exempelvis kunder eller medarbetare uppfattar det pågående arbetet.
  • Resultat handlar om en reflektion kring det slutförda.

För att komma igång med utvärderingar på bästa sätt, kom ihåg att sätta upp tydliga, utvecklande och mätbara mål för att veta när målet är uppnått. Sker utvärderingsarbetet i grupp, se till att alla har koll på vad som utvärderas för att få trovärdighet i resultatet.

Få utvärderingen till en naturlig del av arbetet i vardagen

Utvärderingar kan upplevas som tidskrävande men när arbetet är väl satt i system, som en naturligt återkommande och självklar del av verksamheten, så gynnar den hela verksamheten. Tiden och ansträngningen som sätts av i början är värdefull, då man kan se förbättrade resultat snabbt.

Det finns enkla vägar att gå för att få utvärderingen till en naturlig del av vardagen, ta mötesforum som ett exempel. Efter varje avslutat mötet kan man enkelt arbeta med att få fram tankar, ideer och reflektioner kring upplevelsen. Här får ni två tips till hur möten kan utvärderas:

  • 3-3-3 metoden: Efter varje avslutat möte skriver samtliga ner 3 reflektioner på tre post-it-lappar: 3 bra saker man tar med dig från mötet, 3 förslag till förbättring och 3 saker man lärt dig.
  • inför feedback-rundor med uppskattad feedback, där man synliggör allas del efter en avslutad arbetsprocess.

Lycka till!

Gabriela Babic

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds verksamhet här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.