Vår partnermodell

Som partner har du mycket att säga till om

Varje företag är unikt och utmaningarna skiljer sig åt mellan olika branscher. För att en utbildning ska vara relevant, både för företagen och deltagarna, är det viktigt att ha rätt typ av upplägg och innehåll. Till grund för varje utbildning ligger vår partnermodell där behoven analyseras och en utbildning mejslas fram tillsammans med företaget. Beroende på behoven kan varje steg i modellen vara mer eller mindre omfattande. Vi utvärderar och förfinar utbildningen kontinuerligt för att nå företagens målsättningar.

Som grund för framtagandet av varje utbildning finns vår partnermodell. Syftet med modellen är att varje kund ska få den utbildning som är bäst anpassad för just det företaget.

Beroende på vilka utmaningar ett företag står inför kan vägen genom modellen se olika ut. Kanske är behovet tydligt och lösningen relativt färdigformulerad, då kan flera av stegen i modellen gås igenom på ett mer översiktligt plan.

Men det kan även vara så att det verkliga behovet är av mer komplex art eller att lösningen inte är så given. Då fungerar modellen som en guide i arbetet att förstå vilka åtgärder som allra bäst ger det resultat som företaget är ute efter.

Genom att arbeta igenom varje steg i modellen ser vi till att ta fram den typ av utbildning som uppfyller just det företagets målsättning och stärker dess konkurrenskraft.

Vill du veta mer?

Vår Modell SÄKERSTÄLLer ATT varje företag får rätt UTBILDNING.

Förstå behov

Vi börjar med att sätta oss in i er unika verksamhet, bransch och omvärld för att skapa förståelse för de utmaningar ni möter.

 1. Vad är era behov?

  Vi är lyhörda för er och er situation, så att vi kan förstå era kompetensbehov vid rekrytering eller vidareutveckling av medarbetare.

 2. Vad har ni för mål?

  Tillsammans identifierar vi vilka mål som ska nås och ser till att återvända till dessa genom hela processen.

 3. Hur ser omvärlden ut?

  Vi skapar oss en djup förståelse för er omvärld, bransch och villkor för att identifiera vilka kompetenser ni behöver nu och i framtiden.

Till skissbordet

Utifrån era behov och förutsättningar tar vi fram alternativ för hur utbildningen kan se ut, så att ni når era mål och skapar de kompetenser ni behöver.

 1. Vägar framåt

  Med utgångspunkt i de uppsatta målen tar vi fram förslag på vägar framåt.

 2. Utbildningsskiss

  Vi tar därefter fram övergripande skisser för hur utbildningen kan se ut för att uppfylla era behov på bästa sätt.

 3. Omfattning

  När vi vet vilka som ska delta beslutar vi tillsammans hur länge utbildningen ska pågå och vilken nivå som krävs.

Gå i era skor

Vi utformar en utbildning på bästa sätt genom att följa med in i er miljö och på så sätt skapa förståelse för er unika situation.

 1. Observera

  Vi kan gå med era medarbetare i deras verkliga miljö, skugga dem, för att säkerställa att utbildningen har relevant innehåll för just er.

 2. Utgångsnivå

  Vid behov testar vi deltagarnas nuvarande kompetensnivå, så nivån på utbildningen passar deras förutsättningar.

 3. Upplägg

  Tillsammans bestämmer vi vad utbildningen ska innehålla och hur upplägget kommer att se ut i detalj.

En testrunda

Vi kvalitetssäkrar utbildningen genom att testa den tillsammans och justera därefter. Då vet vi att den fyller era behov och att vi når målen.

 1. Stämma av

  Vi prövar upplägget av utbildningen med er och stämmer av så att utformningen blir precis rätt.

 2. Minitest

  Tillsammans kan vi även provköra en komprimerad variant av utbildningen på en fokusgrupp.

 3. Justera

  Med hjälp av den feedback och respons vi samlat in gör vi de ändringar som krävs för att uppnå optimalt resultat.

Vi kör!

Under utbildningen utgår vi från varje individ och ser till stämma av, göra ändringar och förbättringar genom hela utbildningen.

 1. Sätta individuella mål

  Vi utgår från varje persons unika förutsättningar och sätter individuella mål som får deltagarna att utvecklas på bästa sätt.

 2. Handleda deltagare

  Deltagarna handleds kontinuerligt under hela utbildningen, så vi är säkra på att de når både sina egna och era mål.

 3. Modifiera

  Vi ser till att ha en kontinuerlig dialog med er och deltagarna så att vi kan göra ändringar som förbättrar resultatet.

En utvärdering

När utbildningen är avslutad utvärderar vi den tillsammans med utgångspunkt i kompetensnivån, utförandet och målen.

 1. Kompetensnivån

  För att försäkra att deltagarna nu besitter de kompetenser som behövs testar vi kompetensnivån efter utbildningen.

 2. Utförandet

  Deltagarna utvärderar utbildningen och hjälper oss att förstå om vi kunnat gjort något annorlunda och i så fall på vilket sätt.

 3. Målen

  Det totala resultatet av utbildningens utvärderas i förhållande till de uppsatta målen.

Se längre, nå längre

Vi diskuterar var ni står nu och om era behov ändrats, så att vi kan skapa nya vägar framåt och nå ännu längre.

 1. Vad har förändrats?

  Vi tittar tillbaka till utbildningens början och ser vad som förändrats för er organisation och er omvärld.

 2. Hur ser behoven ut nu?

  Kanske har nya behov uppstått eller ändrat skepnad genom utbildningens gång, vilket kan kräva nya målsättningar.

 3. Vilka vägar finns?

  När ni och er omvärld förändrats ser vi till att skapa vägar framåt som får er att nå ännu längre, mot nya mål.

"SkillEd anpassade utbildningen efter våra specifika behov"

Som affärsområdeschef på Aleris Norra satte Elisabeth Adriansson Sandberg igång ett samarbete med SkillEd. Tillsammans utformade man kursen coachande samtal, en utbildning i samtalsmetodik.

"SkillEds arbetssätt stämde väl in på vårt med individen i centrum. När vi utformade

utbildningen tillsammans var de mycket engagerade och ansträngde sig för att förstå våra specifika behov och anpassade utbildningen efter oss.
På så sätt kunde vi rikta utbildningen inom ämnet, så att just vårt syfte och mål uppfylldes. Vi ville att våra medarbetare genom kursen skulle få kunskap i samtalsmetodik som underlättar i ett professionellt kontaktmannaskap, berättar Elisabeth och fortsätter:

Responsen från de som deltog var att de fått effektiva verktyg som var direkt applicerbara i deras yrkesvardag. Utbildningen har bidragit till att medarbetarna har kunskap om hur de kan ställa öppna frågor som bidrar till dialog med den äldre och dess anhöriga."

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.