Julkalender lucka nr 6

Lucka nr 6

I december öppnar vi en lucka per dag. Hoppas att du hänger med oss ända till julafton! Vi lovar lärorikt och matnyttigt material att ta del av.

 

I lucka nr 6 tittar vi närmare på hur man kan arbeta med utvärdering.

Då och då behöver man stanna upp och fundera över sin verksamhet och arbete för att utvärdera och förbättra så att man får ökad kunskap och utvecklas.

Att bli bra på att utvärdera det man gör handlar om en vilja att ständigt förbättra och lära sig mer. Utvärdering leder alltid till ökat lärande för både individer och organisationer. Vi behöver lära av misstag vi gör för att förbättra processer. Tidigare erfarenheter är det som skapar framtiden. Man får anstränga sig för att få in utvärdering som en naturlig och återkommande självklar del. Du behöver avsätta tid för att reflektera kring resultatet och processen av det du/ni gör. Att utvärdera är en del i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Många arbetar med att utvärdera verksamhetsåret enligt olika modeller som ofta har sin bas i fyra processteg:

  1. Var är vi idag?
  2. Vart ska vi?
  3. Hur gör vi?
  4. Hur blev det?

Genom att ständigt ha de frågorna med i processer så har du kommit en bra bit på väg. För att kunna utvärdera på ett bra sätt är det viktigt att sätta tydliga och mätbara mål så du vet när du uppnått tänkt resultat. Låt utvärderingar vara en del i processen kring reflektion om förbättringar.

Olika delar att utvärdera

Man kan utvärdera mål och resultat. Då fokuserar man på att se hur resultatet av ett arbete blev och det gör att man prioriterar mätbara mål.

Man kan också utvärdera processer. Då är fokus på genomförandet, arbetssätt och metoder snarare än resultatet.

Man kan utvärdera upplevelser. Detta görs genom enkäter till intressenter, kunder och medarbetare.

Olika sätt att utvärdera

Man kan utvärdera med olika metoder och man bör fundera över vilken metod som passar bäst för just det ni ska utvärdera.

Diagnostisk utvärdering mäter tillståndet just nu. Vad är bra? Mindre bra? Vad kan förbättras? Detta kan göras med självskattning eller metoden PMI, där man säger ett plus, ett minus och något man tycker var extra intressant.

Summativ utvärdering handlar om att utvärdera en tidsperiod och blir som en slututvärdering av ett projekt eller år. I denna utvärdering kan man gärna använda en sk SWOT-analys där man identifierar styrkor/svagheter/hot/möjligheter.

En formativ utvärdering är en löpande utvärdering och granskning av ett projekt eller ett år där man utvärderar hela tiden och fokus blir hela processen och att dra lärdomar i hela organisationen. Här kan man använda tex en sk 360-graders-analys där man tar in synpunkter från fler håll.

Att arbeta med utvärdering i vardagen

Det kan finnas fler sätt att få in utvärdering på ett naturligt sätt i arbetet. Några konkreta tips att börja med:

  • Utvärdera alltid större möten i slutet av mötet. Gör det genom att tex säga hur man upplevde mötet utifrån en skala. Eller genom att alla svarar i en runda på samma fråga som tex, Idag lärde jag mig.., idag var extra intressant att.., detta kan vi förbättra...
  • Använd 3-3-3 metoden för att utvärdera en process eller ett projekt, den går ut på att alla deltagare skriver tre post-it-lappar var med 3 bra saker från mötet, 3 förslag på förbättringar och 3 saker man lärt sig.
  • Inför feedback-rundor med uppskattande feedback efter en arbetsprocess så blir allas del i arbetet synligt.

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.